Nytt fynd stärker Våneviks gammelskog som unikt naturområde!

Under fladdermussafarin och inventeringen den 23 september gjordes ett nytt spektakulärt fynd. Till de tidigare påträffade elva fladdermusarterna kan nu läggas den sällsynta barbastellen!

Barbastellen är både nationellt och internationellt rödlistad och omfattas dessutom av Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för hotade arter. Östra Småland skriver om fyndet i dagens tidning. Läs artikeln här:

https://vaneviksgammelskog.files.wordpress.com/2017/10/171003-c3b6stra-smc3a5land-barbastell.pdf

Annonser

Ny utgåva av Naturvårdsarter!

Senaste utgåvan av Naturvårdsarter i Våneviks gammelskog från januari 2016 är ersatt av en ny uppdaterad version. Förra årets fortsatta inventeringar av bland annat mossor, lavar och svampar resulterade i 36 nya fynd. Nu har inte mindre än 103 naturvårdsarter av däggdjur, fåglar, grod-och kräldjur, kärlväxter, mossor, lavar och svampar dokumenterats i området!

Rapporten kan du hämta här:

naturvardsarter_i_vaneviks_gammelskog