Föreningen Våneviks gammelskog

Logga FVG beskuren

Efter många förfrågningar startar vi föreningen som värnar vår gammelskog!

Föreningen har till ändamål

– att på olika sätt värna och sprida kunskap om gammelskogen i södra Vånevik

– att genom kontakter på olika nivåer verka för att området skyddas enligt gällande lagstiftning inom natur- och kulturskydd.

Föreningen kan uppfylla sitt ändamål genom att

– verka för att området skyddas som natur- och kulturområde och att all framtida exploatering av området stoppas

– på olika sätt dokumentera och sprida kunskap om områdets natur- och kulturvärden

– genomföra inventeringar och öka kunskapen om arter och gammelskogen

– verka för att visionen ”Våneviks gammelskog – Framtidens skog” blir verklighet

– tillsammans med andra naturföreningar ordna exkursioner och vandringar.

Vår vision heter ”Våneviks gammelskog – framtidens skog” och den ska föreningen arbeta för att förverkliga. Tycker du också det låter intressant och vill vara med i föreningen?

Maila till vaneviksgammelskog@gmail.com
Under 2018 är medlemskapet kostnadsfritt!
Välkommen!
Läs visionen här:

vaneviks_gammelskog_framtidens_skog_web

Annonser

Nya uppdateringar av våra skrifter

 

180113_Naturvardsarter_i_Vaneviks_gammelskog180108_Vaneviks_gammelskog_framtidens_skog

Det händer mycket i gammelskogen hela tiden! Nu har vi uppdaterat sammanställningen av alla inventeringar med fler arter och nya fyndplatser. 107 naturvårdsarter är nu dokumenterade. 43 nationellt rödlistade, 2 globalt rödlistade, 32 skyddade enligt EU-lagstiftning. Du kan bekanta dig med alla här: Naturvårdsarter i Våneviks gammelskog

Vi har också utvecklat vår vision om området. Läs hur vi tycker att området ska utvecklas och leva vidare här: Våneviks gammelskog – framtidens skog

Nytt fynd stärker Våneviks gammelskog som unikt naturområde!

Under fladdermussafarin och inventeringen den 23 september gjordes ett nytt spektakulärt fynd. Till de tidigare påträffade elva fladdermusarterna kan nu läggas den sällsynta barbastellen!

Barbastellen är både nationellt och internationellt rödlistad och omfattas dessutom av Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för hotade arter. Östra Småland skriver om fyndet i dagens tidning. Läs artikeln här:

https://vaneviksgammelskog.files.wordpress.com/2017/10/171003-c3b6stra-smc3a5land-barbastell.pdf

Ny utgåva av Naturvårdsarter!

Senaste utgåvan av Naturvårdsarter i Våneviks gammelskog från januari 2016 är ersatt av en ny uppdaterad version. Förra årets fortsatta inventeringar av bland annat mossor, lavar och svampar resulterade i 36 nya fynd. Nu har inte mindre än 103 naturvårdsarter av däggdjur, fåglar, grod-och kräldjur, kärlväxter, mossor, lavar och svampar dokumenterats i området!

Rapporten kan du hämta här:

naturvardsarter_i_vaneviks_gammelskog