Kulturhistoria i Våneviks gammelskog

Kulturhistoria i Vaneviks gammelskogVåneviks gammelskog är rik på lämningar från stenindustriepoken 1870-1950, en tid som alltjämt präglar bygdens historia. Riksantikvarieämbetet anser att området är av riksintresse för kulturmiljövård och delar av det är ”av omistligt värde”. Men Oskarshamns kommun vill förvandla riksintresset till ett modernt villaområde. Då kommer flera av spåren av denna unika historia att försvinna eller hamna inom privat område. De som inte berörs direkt kommer att helt tappa sitt sammanhang.

Läs mer här:

Kulturhistoria_i_Vaneviks_gammelskog

Det fanns ett beslut

Namnlös

I mars 2003 tog kommunfullmäktige i Oskarshamn beslut om en ny översiktsplan. I den framgår att södra Vånevik har stora natur- och kulturvärden, och att en byggnadsplan från 1944 redan då var ett föråldrat dokument. Citat:

Kulturmiljöprogram bör upprättas till stöd för planläggning och bygglovgranskning. Detaljplaner upprättas med hänsyn till områdets natur- och kulturvärden. Detaljplanen (f.d. byggnadsplan) från 1944 bör ersättas av ny detaljplan.

En ny detaljplan skulle rädda stranden och skogen, eftersom dagens lagstiftning inte tillåter att ett sådant område bebyggs. Oskarshamns kommun har hittills valt att inte följa intentionen i beslutet från 2003 och därmed hålla öppet för exploatering à la 1940-tal.

Hela översiktsplanen för Påskallavik med omnejd kan du läsa här. Södra Vånevik tas upp på sidan 173-174 och 176.

Paskallavik

Rädda Våneviks gammelskog!

1Radda_Vaneviks_gammelskog_framsidaEn gammal artrik, strandnära skog hotas av Oskarshamns kommuns planer på att exploatera delar av den för villabebyggelse. Skogen är en nyckelbiotop – hemvist för flera fridlysta och hotade arter av både växter och djur – och hyser dessutom många kulturhistoriska lämningar från stenhuggarepoken. En exploatering av ett sådant område är helt otänkbar om man följer dagens miljölagstiftning, men det tänker Oskarshamns kommun inte göra.

Läs mer här:

Rädda Våneviks gammelskog