Det fanns ett beslut

Namnlös

I mars 2003 tog kommunfullmäktige i Oskarshamn beslut om en ny översiktsplan. I den framgår att södra Vånevik har stora natur- och kulturvärden, och att en byggnadsplan från 1944 redan då var ett föråldrat dokument. Citat:

Kulturmiljöprogram bör upprättas till stöd för planläggning och bygglovgranskning. Detaljplaner upprättas med hänsyn till områdets natur- och kulturvärden. Detaljplanen (f.d. byggnadsplan) från 1944 bör ersättas av ny detaljplan.

En ny detaljplan skulle rädda stranden och skogen, eftersom dagens lagstiftning inte tillåter att ett sådant område bebyggs. Oskarshamns kommun har hittills valt att inte följa intentionen i beslutet från 2003 och därmed hålla öppet för exploatering à la 1940-tal.

Hela översiktsplanen för Påskallavik med omnejd kan du läsa här. Södra Vånevik tas upp på sidan 173-174 och 176.

Paskallavik