Inventeringen äntligen offentlig!

RapportI veckan fick vi äntligen ta del av rapporten från inventeringen som miljökonsulterna Enviroplanning i Göteborg gjorde hösten 2014. Det har varit många turer eftersom Samhällsbyggnadsnämnden valt att inte ta upp frågan tidigare. Rapporten är intressant läsning. I den står klart och tydligt att ”bevarandevärda naturmiljöer kommer att påverkas negativt vid en exploatering” och ”bebyggelse kommer att fragmentera ett område med höga naturvärden på grund av dess variation av livsmiljöer”. Det vi hela tiden hävdat bekräftas här av oberoende och kunniga biologer!

De påpekar att på grund av årstiden (oktober) kan det inte garanteras att samtliga kärlväxter, insekter, fåglar och groddjur har kunnat hittas i de inventerade områdena. Just ovanstående växt- och djurgrupper är av naturliga skäl tämligen meningslösa att försöka inventera på hösten eftersom de vissnat, gömt sig eller gett sig av då. Att Enviroplanning inte anger förekomst av fler rödlistade arter än tallticka beror inte på att de inte finns, utan att de inte varit inrapporterade.  Naturföreningarna tillsammans med Vi som Värnar om Vånevik har lämnat in en anmodan om utökad inventering som i alla fall delvis har bifallits av kommunen.  Förhoppningsvis genomförs den under lämplig årstid den här gången, men för groddjuren är det redan för sent – de bör inventeras tidigare på våren.

Enviroplanning ger också konkreta förslag på lämpliga skötselåtgärder för området. I dem finns inte mycket plats för villabebyggelse. Återstår att se om kommunen tar till sig budskapet.

Läs rapporten här:

Enviroplannings rapport