Nya arter i gammelskogen!

68 naturvårdsarter varav 31 nationellt rödlistade, 1 globalt rödlistad, 17 skyddade enligt EU:s Art- och habitatdirektiv, 9 skyddade enligt EU:s Fågeldirektiv, 45 skyddade enligt Bernkonventionen, 18 skyddade enligt CMS-fördraget (FN), 10 skyddade enligt EU EuroBats, 2 skyddade enligt AEWA-avtalet (FN), 9 signalarter och 48 fridlysta i Sverige – och då är flera stora organismgrupper fortfarande inte inventerade.

Läs mer om arterna i länken ”Naturvårdsarter i Våneviks gammelskog”!