Nya inventeringar – fler naturvårdsarter!

De inventeringar av mossor, lavar och svampar som gjordes i oktober gav resultat i form av sex rödlistade arter och tio signalarter  som inte dokumenterats tidigare.I Naturarvets senaste skrivelse till kommunen står det bl. a:

”Ett skogsområde som på detta sätt uppvisar stor variationsrikedom avseende habitat med höga biologiska värden och samtidigt hyser unika kulturspår är ovanligt i regionen och kan med rätt uppmärksamhet bli ett utflyktsmål inte bara för lokalbefolkningen utan även långväga besökare i området och därmed som skyddad skog bidra starkt till friluftslivet och turism i kommunen.”

Läs mer under rubriken Press.

Artlistorna hittar du under rubriken Inventeringar, skrifter och rapporter.

Länk till naturarvet:

http://naturarvet.se/blog/2016/11/18/resultat-av-inventering-i-vanevik-paskallaviks-gammelskog/