Ny utgåva av Naturvårdsarter!

Senaste utgåvan av Naturvårdsarter i Våneviks gammelskog från januari 2016 är ersatt av en ny uppdaterad version. Förra årets fortsatta inventeringar av bland annat mossor, lavar och svampar resulterade i 36 nya fynd. Nu har inte mindre än 103 naturvårdsarter av däggdjur, fåglar, grod-och kräldjur, kärlväxter, mossor, lavar och svampar dokumenterats i området!

Rapporten kan du hämta här:

naturvardsarter_i_vaneviks_gammelskog