Ny rapport – insekter i Våneviks gammelskog

 

Kunskapen har nu fördjupats om ytterligare en viktig artgrupp!

Sommaren 2019 utförde Håkan Lundkvist, entomolog vid Naturcentrum, en inventering av insekter i Våneviks gammelskog.

Särskilt fokus var på vedlevande skalbaggar, men även andra intressanta arter från andra insektsgrupper noterades. Resultatet av insektsinventeringen visar på förekomst av flera ovanliga och skyddsvärda arter. Ett exempel är getinglik svampmygga, rödlistad NT, som här noteras för första gången på Kalmar läns fastland. Totalt dokumenterades 114 arter under inventeringen varav nio är upptagna på den nationella rödlistan (Artadatabanken 2015). Ytterligare tre arter är med på skogsvårdsstyrelsens signalartslista.

Håkan Lundkvists slutsats är att förekomsten av död ved, gamla och ihåliga träd samt skogens mosaik med gläntor och blommande kärlväxter är viktiga förutsättning för många av arterna. Även det varma lokalklimatet i trakten är värdefullt. Resultatet visar att Våneviks gammelskog har goda förutsättningar för ytterligare förekomster av rödlistade och intressanta insektsarter.

Läs rapporten här:

Inventering Insekter 2019