Ny rapport – insekter i Våneviks gammelskog

 

Kunskapen har nu fördjupats om ytterligare en viktig artgrupp!

Sommaren 2019 utförde Håkan Lundkvist, entomolog vid Naturcentrum, en inventering av insekter i Våneviks gammelskog.

Särskilt fokus var på vedlevande skalbaggar, men även andra intressanta arter från andra insektsgrupper noterades. Resultatet av insektsinventeringen visar på förekomst av flera ovanliga och skyddsvärda arter. Ett exempel är getinglik svampmygga, rödlistad NT, som här noteras för första gången på Kalmar läns fastland. Totalt dokumenterades 114 arter under inventeringen varav nio är upptagna på den nationella rödlistan (Artadatabanken 2015). Ytterligare tre arter är med på skogsvårdsstyrelsens signalartslista.

Håkan Lundkvists slutsats är att förekomsten av död ved, gamla och ihåliga träd samt skogens mosaik med gläntor och blommande kärlväxter är viktiga förutsättning för många av arterna. Även det varma lokalklimatet i trakten är värdefullt. Resultatet visar att Våneviks gammelskog har goda förutsättningar för ytterligare förekomster av rödlistade och intressanta insektsarter.

Läs rapporten här:

Inventering Insekter 2019

 

 

 

Följ med på fladdermussafari i försommarnatten!

För fjärde året i rad kommer Espen Jensen för att guida oss genom fladdermössens fantastiska värld. Ta chansen att vara med om en alldeles speciell naturupplevelse! Våneviks gammelskog är en mycket rik fladdermuslokal. Inte mindre än tolv av Sveriges 19 fladdermusarter har dokumenterats här. Två av dem, dammfladdermus och barbastell, är dessutom globalt utrotningshotade. Förutom fladdermöss kan vi, om vi har tur, se en flygande ekoxe eller höra nattskärran när juninattens dunkel sänker sig över skog och vatten.

Anmäl dig till vaneviksgammelskog@gmail.com senast den 24 juni. Antalet platser är begränsat, så vänta inte för länge!

Fladdersafari 2019

Ny rapport: Exploatering hot mot stadsnära skogar

Skogsstyrelsen - Ny rapport- exploatering hot mot stadsnära skogar

Ur pressmeddelande från Skogsstyrelsen 28 mars 2018:

”Det blir allt mer känt att vistelse i skogen kan få oss att må bättre och minskar stress. Trots det får den stadsnära skogen stå tillbaka när kommuner planerar för ny bebyggelse. Därför behövs nu både bättre skydd och planering.

Det är en av slutsatserna i en rapport om hur skogens sociala värden kan stärkas, som Skogsstyrelsen lämnat över till regeringen.

Folkhälsomyndigheten skriver i sin årsrapport att den psykiska ohälsan och livsstilssjukdomarna ökar. Gröna miljöer och närheten till dem har stor betydelse för våra möjligheter att hantera vardagens stress. Studier i norra Sverige visar också att utomhusvistelsen i naturen eller skogen har positiv inverkan på hälsotillståndet hos människor med stressymptom.

Samtidigt får den tätortsnära skogen ofta stå tillbaka och försvinner till förmån för till exempel ny bebyggelse.

– Att gå en skogspromenad har positiv inverkan på vår fysiska och psykiska hälsa. Närheten till gröna miljöer som stadsnära skogar har stor betydelse för våra möjligheter att hantera vardagens stress. Men här ser vi att den tätortsnära skogen i viss mån försvinner till förmån för nybyggnation och annan användning, säger Stefan Karlsson, utredare vid Skogsstyrelsen.

I rapporten föreslås därför att regeringen bör överväga att sätta upp både ett mål och pengar för skydd av skog som ligger nära tätorter. Det är ett förslag som även Naturvårdsverket har föreslagit. Kommunerna behöver också bli bättre på att ta hänsyn till stadsnära skogar i sina översiktsplaner.”

Hela rapporten hittar du här:

Klicka för att komma åt rapportskogenssocialavarden.pdf

 

Tredje globalt rödlistade arten i Vånevik!

Otter Fur Close-up Whiskers Cute Details HeadUtter, Lutra lutra. Foto: Max Pixel

I januari uppdaterade vi vår skrift Naturvårdsarter med höstens fynd och räknade ihop totalt 107 arter. Det är fantastiskt många och vi tänkte nog inte att det skulle kunna bli fler, i alla fall inte mitt i vintern. Återigen blev vi överraskade –  utterspår på isen i strandkanten!

Fram till 1950-talet var uttern allmän. Därefter minskade den dramatiskt till följd av miljögifter och mänsklig påverkan på landskapet, i synnerhet i södra Sverige och längs kusten. Samma tendens är tydlig överallt och därför är uttern upptagen på IUCN Red List, vilket innebär att den är hotad av utrotning i hela världen. Det är en fantastisk känsla att plötsligt hitta dessa spår – och vi har hittat dem på flera platser längs gammelskogens kust under en tid. En viltspårare har bekräftat att det verkligen är utter det rör sig om.

Nu är 44 nationellt rödlistade arter dokumenterade i och i omedelbar anslutning till Våneviks gammelskog. Tre av dem är också internationellt rödlistade. Våneviks gammelskog håller utan tvekan naturreservatsklass!

AP 3På stadiga tassar över isen mot gammelskogens skyddade vikar!

 

Föreningen Våneviks gammelskog

Logga FVG beskuren

Efter många förfrågningar startar vi föreningen som värnar vår gammelskog!

Föreningen har till ändamål

– att på olika sätt värna och sprida kunskap om gammelskogen i södra Vånevik

– att genom kontakter på olika nivåer verka för att området skyddas enligt gällande lagstiftning inom natur- och kulturskydd.

Föreningen kan uppfylla sitt ändamål genom att

– verka för att området skyddas som natur- och kulturområde och att all framtida exploatering av området stoppas

– på olika sätt dokumentera och sprida kunskap om områdets natur- och kulturvärden

– genomföra inventeringar och öka kunskapen om arter och gammelskogen

– verka för att visionen ”Våneviks gammelskog – Framtidens skog” blir verklighet

– tillsammans med andra naturföreningar ordna exkursioner och vandringar.

Vår vision heter ”Våneviks gammelskog – framtidens skog” och den ska föreningen arbeta för att förverkliga. Tycker du också det låter intressant och vill vara med i föreningen?

Maila till vaneviksgammelskog@gmail.com
Under 2018 är medlemskapet kostnadsfritt!
Välkommen!
Läs visionen här:

vaneviks_gammelskog_framtidens_skog_web

Nya uppdateringar av våra skrifter

 

180113_Naturvardsarter_i_Vaneviks_gammelskog180108_Vaneviks_gammelskog_framtidens_skog

Det händer mycket i gammelskogen hela tiden! Nu har vi uppdaterat sammanställningen av alla inventeringar med fler arter och nya fyndplatser. 107 naturvårdsarter är nu dokumenterade. 43 nationellt rödlistade, 2 globalt rödlistade, 32 skyddade enligt EU-lagstiftning. Du kan bekanta dig med alla här: Naturvårdsarter i Våneviks gammelskog

Vi har också utvecklat vår vision om området. Läs hur vi tycker att området ska utvecklas och leva vidare här: Våneviks gammelskog – framtidens skog

Nytt fynd stärker Våneviks gammelskog som unikt naturområde!

Under fladdermussafarin och inventeringen den 23 september gjordes ett nytt spektakulärt fynd. Till de tidigare påträffade elva fladdermusarterna kan nu läggas den sällsynta barbastellen!

Barbastellen är både nationellt och internationellt rödlistad och omfattas dessutom av Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för hotade arter. Östra Småland skriver om fyndet i dagens tidning. Läs artikeln här:

Klicka för att komma åt 171003-c3b6stra-smc3a5land-barbastell.pdf