Kulturhistoria

Våneviks gammelskog är rik på lämningar från stenindustriepoken 1870-1950, en tid som alltjämt präglar bygdens historia. Riksantikvarieämbetet anser att området är av riksintresse för kulturmiljövård och delar av det är ”av omistligt värde”. Men Oskarshamns kommun vill förvandla riksintresset till ett modernt villaområde. Då kommer flera av spåren av denna unika historia att försvinna eller hamna inom privat område. De som inte berörs direkt kommer att helt tappa sitt sammanhang.

Läs mer här:

kulturhistoria_i_vaneviks_gammelskog

Kulturhistoria_i_Vaneviks_gammelskog