Skogen

Brant

Lusthusbergets mossklädda branter kvalar lätt in i kategorin ovanliga och speciella miljöer.

Checklista för skogsräddare

Hur unik är din skog? Svenska Naturskyddsföreningen har en ”Checklista för skogsräddare” där man listar tolv viktiga egenskaper att dokumentera:

– Träd av olika arter och ålder, död ved?

– Tillgänglighet – med bil, till fots, nära boende, förskolor och skolor?

– Spår av mänskliga aktiviteter – utsiktsplatser, stigar m. m?

– Ovanliga växter och djur?

– Ovanliga och speciella miljöer – branter, blockterräng, blomsterrika gläntor m. m?

– Vatten och våtmarker, möjlighet att nå stränder?

– Kulturlämningar – stigar, husgrunder, rester av murar, broar m. m?

– Bon och häckningsplatser för fåglar, hålträd m. m?

– Tysta platser?

– Skönhetsvärden – vackra platser, t. ex sjöstränder, utsikter, lummiga eller rika dalgångar?

– Används skogen för t. ex rekreation, friluftsliv eller av skolor och förskolor?

– Finns rastplatser, utsiktsplatser, vandringsleder?

Många skogar är skyddsvärda även om de inte har allt – men Våneviks gammelskog kan bocka av samtliga punkter.

 

Skog som medicin

Att bevara gammelskog tillgänglig för alla är inte bara bra ur ett mänskligt perspektiv, utan också samhällsekonomiskt. Stressjukdomar innebär stort lidande och är en skenande kostnad för samhället. Att det är läkande att vistas i naturen har vi vetat länge men nu finns utförligare forskning på området. Rofylldhet, vildhet, rymd, artrikedom och kultur är nyckelord för en skog som är värdefull ur rehabiliteringssynpunkt.

Länk till Skogssällskapet:

Skogen – en billig medicin mot stressjukdomar? – Skogssällskapet.